Het doel en de activiteiten van "de Bijlesplek"

De stichting heeft ten doel:

  1. de schoolprestaties van een jaarlijks door het bestuur van de stichting te bepalen aantal gemotiveerde jongeren, die buiten hun toedoen in 'moeilijke en/of onrustige' omstandigheden zijn gekomen of dreigen te komen, door middel van coaching en/of bijles en het bieden van een rustige leer- en huiswerkomgeving, een steuntje in de rug te geven teneinde het voor hen mogelijk te maken om succesvol hun schoolcarrière te doorlopen en/of deze jongeren tot kennisverrijking te stimuleren opdat zij beter in staat zijn optimaal op school te presteren;

  2. en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kortweg: de voornaamste activiteit van de stichting is voor de omschreven groep kinderen bijles en/of huiswerkbegeleiding financieel mogelijk maken. Daartoe zal wordt contact gelegd en onderhouden met enerzijds donateurs en sponsors en anderzijds met partners, die voor de uitvoering zorg dragen.

De rol van de donateurs en sponsors

Donateurs zijn van levensbelang voor de activiteiten van de stichting. De Stichting benadert actief particulieren en ondernemingen om de geformuleerde doelstellingen waar te kunnen maken. Elke belangeloze financiële bijdrage om niet is dan ook welkom.

Het bestuur van de stichting zal de contacten met (potentiële) donateurs onderhouden.

Ook de ouders/verzorgers van de leerlingen van de Huiswerkplek zullen actief worden gevraagd de Stichting financieel te ondersteunen.

De rol van de zakelijke partners

Stichting “de Bijlesplek" zoekt en selecteert haar zakelijke partners op basis van hun kennis, vaardigheid, vakmanschap en op de bereidheid om de jongeren op basis van liefdadigheid te helpen.

Zakelijke partners, zoals ondernemingen gespecialiseerd in het verzorgen van huiswerkbegeleiding en/ of bijles, jeugdpsychogen, remedial teachers en ander specialisten, die zich bezig houden met het welzijn van jongeren, kunnen door de Stichting worden benaderd en/of ingeschakeld.

Daarnaast kan ook een beroep gedaan worden op vrijwilligers (oud-docenten).

De rol van de Huiswerkplek

Om de schijn van belangenverstrengeling tussen “de Huiswerkplek” en Stichting “de Bijlesplek” te voorkomen, heeft “de Huiswerkplek” met “de Bijlesplek” uitsluitend een zakelijke relatie. De directeur/eigenaar van "de Huiswerkplek" maakt geen deel uit van het stichtingsbestuur.

De Huiswerkplek faciliteert als zakelijk partner van “de Bijlesplek” de omstandigheid om het volgen van bijles en/of het deelnemen aan de huiswerkbegeleiding mogelijk te maken. Zij doet dit niet alleen door het beschikbaar stellen van ruimte en materieel, maar ook door het oproepen en in voldoende mate beschikbaar hebben van bijlesdocenten en/of huiswerkbegeleiders.

De rol van de huiswerkbegeleiders van “de Huiswerkplek”

De huiswerkbegeleiders, in dienst van de Huiswerkplek, verzorgen op basis van de opdracht van de Stichting daadwerkelijk de bijlessen. De dag en de tijd waarop de bijles op ‘de Huiswerkplek’ plaatsvindt wordt in overleg tussen de directie van de Huiswerkplek, huiswerkbegeleider en de leerling vastgesteld. De directie van “de Huiswerkplek’ heeft in dit overleg een beslissende stem.

Het kan zijn dat een huiswerkbeleider concludeert dat voor de leerling extra tijd benodigd is. In dat geval staan een aantal opties open:

 

  • Uit liefdadigheid wordt de bijles in eigen tijd voortgezet;

  • Na de bijles wordt overleg gepleegd met de directie van de Huiswerkplek en wordt onderbouwd om extra ‘budget’ gevraagd. De Directie treedt daarop in contact met de Stichting en deelt de huiswerkbegeleider het resultaat daarna mee.